Kontaktinformasjon

Til høyre har du et utvalg ofte stilte spørsmål som kanskje kan gi deg svaret du leter etter. Dersom ditt spørsmål ikke er i listen til høyre er det bare å sende oss en melding! Du kan da bruke skjemaet nedenfor.

Ofte Stilte Spørsmål!

Generelt

Søk etter levninger og graver gjennomføres som en naturlig oppfølging av opplysninger som
foreningen har funnet i nasjonale og internasjonale arkiver, analyse og vurdering av disse samt
sammenstilling med andre kjente opplysninger. I tillegg inkluderer vi opplysninger fra privatpersoner
og andre fag-/interesseorganisasjoner.
Gjennomføring av søk iverksettes i dialog med aktuelle grunneiere.
Eventuelle funn varsles til aktuelle myndigheter. Ved funn av levninger/graver stanses letearbeidet
og aktuell politimyndighet varsles umiddelbart.

Organisering

Søk etter aktuelle ofre organiseres som separate prosjekter innen foreningen. Det utpekes søksleder
og ansvarlige innenfor relevante fagområder.
Omfang av ekstern kompetanse avhenger av det enkelte søk, men vi har samarbeidet med både
historikere, arkeologer, spesialister på geoteknikk, metallsøkere, Forsvaret mfl.

Status

Isbjørn-karene 1
Foreningen Æresgjeld har gjennomført et betydelig arbeid både som arkivsøk og tilhørende leting i
marken etter de 6 norske patriotene som ble henrettet av tyskerne 2. november 1941.
Funn i Riksarkivet har gitt klare indikasjoner på at Isbjørnkarene ble henrettet på Håøya i Oslofjorden.
Foreningen har siden 2013 gjennomført søk bl a på Tojejordet, den nordre del av Håøya
(Bjørnehodet) og i Dragsund. I tillegg har vi foretatt punktsøk på flere aktuelle lokasjoner på Håøya.
Vi har gjennomført en omfattende analyse av steder på Håøya som kan være aktuelle både for selve
henrettelsen og gravsted. Vurderingene er basert på arkivmateriale og mange timers befaring på
Håøya.
Letingen pågår fortsatt.

Letemetoder

Foreningen har opparbeidet seg en omfattende kunnskap om og erfaring i søk etter de henrettede.
Følgende søkemetoder/hjelpemidler har vært benyttet:

  • Georadar
  • Metalldetektor
  • Fjerning av vegetasjon og klargjøring av søksområder
  • Fjerning av topplag av jordsmonn
  • Shafting (manuelt og med gravemaskin)
  • Analyse av endringer i jordsmonn, forsenkninger i bakken
  • Analyse av flyfoto, herunder flyfoto tatt rett etter krigen
  • Likhund.
Ressurser

Foreningens aktiviteter er basert på frivillig, ulønnet innsats.
Foreningen fikk i 2014 en relativt beskjeden økonomisk støtte fra Forsvarsdepartementet til å
gjennomføre søk på Bjørnehodet ifm prosjekt Isbjørn. Forsvaret har via HV-02 vært en verdifull
bidragsyter, primært med bruk av frivillig personell og noe logistikk. I tillegg har foreningens
medlemmer og frivillige bistått meget aktivt med både personell, materiell, logistikk og administrativ
støtte.
For å kunne opprettholde søk er foreningen avhengig av fortsatt frivillig innsats, samt ressurser fra
eksterne bidragsytere. Økning av ressurstilgangen vil kunne bidra til økt innsats for å finne våre
savnede patrioter som gav sitt liv for Norges fred og demokrati.

Send oss en melding

Send oss en melding så vi vil hjelpe deg så fort vi har anledning!

[wpforms id="347"]